Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Üzletszabályzat

 

CÉGADATOK

 • Webáruház neve: Hang-Kép Házimozi Stúdió
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Nyár utca 11. Fszt.
 • Tulajdonos: Kóródyné Iványi Zsuzsanna egyéni vállalkozó
 • Székhely, posta cím: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22.
 • E-mail: info@hangkepstudio.hu
 • Telefonszám: +3642504326
 • Adószám: 63303700-2-35
 • Nyivántartási szám: 5776329
 • EU adószám: HU63303700
 • Nyilvántartásba vétel napja: 2002.11.25.
 • Céget bejegyző bíróság: Nyíregyháza Önkormányzat

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Szolgáltató neve: UNAS Online Kft.
 • Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • Adószáma: 14114113-2-08
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015594
 • Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
 • Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.
 • E-mail: unas@unas.hu

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT SZEREPLŐI

 • A Hang-Kép Házimozi Stúdió, mint a https://www.hangkepstudio.hu/ címen elérhető webáruház (továbbiakban Értékesítő Rendszer) tulajdonosa (továbbiakban: Eladó),
 • Az oldalon vásárlást bonyolító látogató (továbbiakban: Vevő)

SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Internetes áruházunkban történt rendelés a távollevők között kötött szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatjuk, azonban a webáruház tárhelyén nyilvántartjuk, megőrizzük és utólag is hozzáférhető.

A REGISZTRÁCIÓ és RENDELÉS LEADÁSA REGISZTÁCIÓ NÉLKÜL

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztüli eladással vagy vásárlással ön érvényes szerződést köt az adott tárgyra. A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztrálják magukat az Értékesítő Rendszerben vagy Rendelést adnak le a webshopban és ezzel az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják.

A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia: (A személyes adatait szükség esetén az adatmódosítás menüpontban bármikor megváltoztathatja).

 • Név
 • Irányítószám, település
 • Cím
 • Számlázási adatok
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Belépéshez szükséges jelszó

A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. A regisztráció lezárásaként az Értékesítő Rendszer e-mailben megerősítést küld a Vevőnek. E-mail címével és a megadott jelszóval a Vevő be tud lépni a rendszerbe.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja.

Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Értékesítő Rendszer használata során.

A felhasználói regisztrációval a Vevő kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Eladó szabályzatában foglaltakat a rendszer használatára vonatkozóan.

 

Rendelés leadása a webáruházban Regisztráció nélkül is lehetséges és ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia:

 • Név
 • Irányítószám, település
 • Cím
 • Számlázási adatok
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Belépéshez szükséges jelszó

A rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. 

Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Értékesítő Rendszer használata során.

A Rendelés leadásával a Vevő kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Eladó szabályzatában foglaltakat a rendszer használatára vonatkozóan.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

Az Értékesítő Rendszerben történő vásárlásra kizárólag Interneten keresztül van lehetőség.

Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik vagy Rendelést ad le és ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen Üzletszabályzatot.

A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált és a Rendelésben leadott adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.

A BEMUTATOTT TERMÉKEK

A vásárolt áruk részletes jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Eladó felelősséget nem vállal. Az eladási ár mindig a kiválasztott áru, vagy árucsoport mellett kerül feltüntetésre, és tartalmazza az áfát is.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást és/vagy szavatosságot vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóban kerül feltüntetésre. A termékek kiszállításakor Eladó csatolja a termékhez a Számlát és /vagy a Jótállási jegyet.

Jótállási vagy szavatossági igényét a számlával vagy a termékhez csatolt szabályszerűen kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti, attól függően, hogy adott termék esetében mit ír elő a jogszabály.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet és a 270/2020. (VI. 12.) Korm.rendelet alapján és a 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet alapján.

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági igényt a terméket eladó vállalkozás felé vagy termékszavatossági (a továbbiakban: szavatossági igény)

vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesíthet.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

A jótállásból eredő jogok a Jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A Jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását.

Jótállásból eredő jog a számlával is érvényesíthető, ha a számla tartalmazza a termék beazonosítására alkalmas adatokat.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a)a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b)a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c)a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d)a hiba bejelentésének időpontját,

e)a hiba leírását,

f)szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g)a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Kijavításra vagy –  a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a)a fogyasztó nevét és címét,

b)a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c)a dolog átvételének időpontját, továbbá

d)azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Az előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 

Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére.

Ha a termék javítható, akkor a vállalkozásnak a korábbi szabályoknak megfelelően ezután is törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ennek célja, hogy a vásárló tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon. Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás / szerviz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni köteles a terméket, tehát a fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére.

Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket, tehát negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz a vállalkozás. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére.

 

A jótállás időtartama kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta, azaz amíg a hibás termék a vállalkozásnál, vagy a szerviznél javítás alatt van.

 

1. Jótállásról

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a gyártó vagy forgalmazó az eladott termékekre jótállást vállal.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Mellékelt jótállási jegyen feltüntetett határidőn belül élhet jogával a gyártó/vagy forgalmazó felé.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

A Jótállás jogszabály szerinti minimális idő tartama 2021. január 1-jét követően vásárolt termékekre:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladás esetén 1 év

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladás esetén 2 év

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az iparági sajátosság miatt a termékek egy részét szettben és csomagosítva értékesítjük. Ebben az esetben a szettet alkotó minden külön csomagolt termék, amely egyébként önálló termékként is értékesíthető, önálló Jótállási jegyet kap. A Jótállás időtartama ebben az esetben az önálló termékek fogyasztói ára alapján kerül meghatározásra. Ezért kérjük, a kapott számlát minden esetben őrizze meg!

 

1. Kellékszavatosság

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Szavatossági igényt érvényesíthet a Jótállás körébe nem tartozó termékekre is és 10.000 Ft vételár alatt is.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

2022. január 01-től a teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást melyik vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

RENDELÉS ÉS KISZÁLLÍTÁS

Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs és rendelési oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt a futárszolgálatnak aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.

A kiszállítást megelőzően az Eladó közvetlenül vagy a futárszolgálat által értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának megfizetés vagy újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.

A szállítási költség a megrendelt termék mellett, vagy a weboldal erre vonatkozó részén feltüntetett feltételek szerint.

A megrendelés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár, a Vevő megrendelése távollevők között kötött szerződésnek számít.

Az Eladó a termékek egy részét raktárról szállítja, egy részét a hivatalos magyarországi forgalmazóktól szerzi be. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a megrendelt termék nincs készleten, vagy egyéb előre nem látható körülmény miatt nem beszerezhető, vagy a megadott feltételekkel nem szerezhető be. Ezekben az esetekben az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére. A termék mellett nyilvánvalóan gépelési hibából adódó ár nem érvényesíthető, pl. 1 Ft, 100 Ft, vagy olyan összeg, ami a valós egyéb piaci összehasonlító ártól nagyságrendekkel tér el. Ezekben az esetekben az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Ha Ön fogyasztó, akkor 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A Polgári Törvénykönyv és a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján csak a magánszemélyek (természetes személyek) minősülnek fogyasztónak. Csak a fogyasztókat illetik meg internetes vásárlás esetén a fogyasztói jogok (így az indokolás nélküli elállás joga is). Ha Ön cég nevére kérte a számlát, nem illeti meg az elállási jog!

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja ( rendelés) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) vállalkozásunk bármely elérhetőségére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Kóródyné Iványi Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó, 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22. / info@hangkepstudio.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés/Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük szíveskedjen a visszaküldendő dobozt úgy visszazárni és becsomagolni, hogy vegye figyelembe, ezt a terméket a kereskedő még egyszer egy másik vásárlónak eladja. Legyen szíves olyan gondosan eljárni, mint ahogy ön is meg szeretne egy ilyen terméket kapni.

Kérjük használjon átlátszó ragasztót, ha ez nem megoldható csomagolja be kartonba vagy nylonba. Az eredeti csomagolásra ne írjon és ne ragasszon rá semmit, a futár címkéjén kívül.

Kérjük a termék eredeti Jótállási jegyét is csatolja!

Felhívjuk továbbá figyelmét, ha csomagárat vagy kedvezményt kapott több termék együttes vásárlása esetén, a kedvezményeket nem tudjuk megadni abban az esetben, ha csak a szett vagy csomag egyes elemét, elemeit küldi vissza. A többi termék ára az aktuális fogyasztói áron kerül számlázásra.

Köszönjük gondos együttműködését és megértését.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől, vagy a visszaküldött termék átvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítés Előre utalásos vagy Utánvétes vásárlás esetén az Ön által megadott bankszámlaszámra történik, vagy telephelyünkön készpénzes visszafizetés is lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a kártyára történő visszatérítés is lehetséges. Elállás esetén a termék visszafuvarozásának költsége Önt terheli. Kifejezett kérésére és előzetesen megállapodott fuvardíj ellenében visszahozatjuk a terméket. A vállalkozásunk követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak, és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Ennek elkerülése érdekében kérjük az alkatrészek, tartozékok hiánytalan visszaszolgáltatását és a terméket(eket) eredeti gyári csomagolásában visszajuttatni.

PANASZKEZELÉS

Vállalkozásunk mindent elkövet, hogy ügyét a legnagyobb gondossággal kezeljük, panaszát orvosoljuk.

Amennyiben az ügylettel kapcsolatban panaszt szeretne tenni, ezt az alábbi módon teheti meg:

Megteheti személyesen, telephelyünkön, jegyzőkönyv felvétele mellett.

Címünk: 4400 Nyíregyháza,Nyár utca 11. Fszt.

Telefonon: Tel. +36 42 504-326, Mobil: +36 20 218 4258

Megteheti elektronikus elérhetőségünkön emailben:

info@hangkepstudio.hu

Elküdheti postai levélben:

Postacímünk: Kóródyné Iványi Zsuzsanna E.V. 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22.

A Panaszt egyedi nyilvántartási számon nyilvántartjuk és a lehető legrövidebb időn belül megválaszoljuk.

Ön, mint fogyasztó fordulhat panaszával lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, a Kereskedelmi Kamarák mellett működő Békéltető testülethez:

Ez a jogszabályi előírás alapján vagy a vállalkozás döntése alapján kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési lehetőség.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Telephelyünk szerint illetékes Békéltető testület elérhetőségei:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Telefon: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Ön, mint fogyasztó, panasza rendezésére igénybe veheti az EU ONLINE VITARENDEZÉSI platformot.

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

Ezen a linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
 • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás. és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.

A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján, de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról.

Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a vásárlástól való elállástól számított 14 napon belül köteles visszafizetni kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura.

Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik, illetve megegyezés szerint.

FIZETÉSI MÓDOK

Az áru ellenértékét a teljesítő futárnak - az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően. Az utánvét jelenleg minden termékünkre ingyenes. Előre átutalással is lehetséges fizetni, kérjük ezt jelezze a megrendeléskor. Ebben az esetben e-mailben közöljük a pontos tudnivalókat.

Önnek elektronikusan elküldjük az előleg számlát, ezen szerepel vállalkozásunk neve és bankszámlaszáma, ahová az utalást kérjük. Az összeg beérkezését követően azonnal tájékoztatjuk Önt és egyeztetünk a kiszállítás időpontjáról.

A futárszolgálat munkatársánál Ön bankkártyával is fizethet a termék átvételekor. Azonban ez NEM garantált szolgáltatás,  előfordulhat, hogy a futárnál nincs terminál. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy speciális vásárlási hitelkártyát (pl. Cetelem hitelkártya) nem áll módunkban elfogadni.

A megrendelés leadásakor online bankkártyás fizetésre is van lehetőség Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártyás fizetés jelenleg maximum 650.000 Ft összegig lehetséges!

A megrendelés véglegesítése után Ön látja a leadott rendelése számát, és itt van lehetősége a Bankkártyás fizetésre. A Barion logo-ra kattintva, a Barion honlapjára léphet, ha további információkra van szüksége. Ha mégis más fizetési mód mellett dönt, vagy valamilyen ok miatt nem sikerül a kártyás fizetés, itt még módosíthatja a fizetési módot, melyről Ön is és a webáruház is megkapja azonnal az értesítést.

   

A VÁSÁRLÁS MENETE

Webáruházunkban a vásárlás ingyenes Regisztrációval és Regisztráció nélkül is lehetséges.

Regisztáció: Első lépésben nyissa meg a Regisztráció aloldalt. A megjelenő űrlapon töltse ki az email címet és a Jelszót. 

A webáruházba való bejelentkezéshez szükséges megadnia egy jelszót. Javasoljuk, hogy felhasználói fiókja biztonsága érdekében legalább hat karakter hosszúságú jelszót válasszon, amiben egyaránt szerepelnek kis- és nagybetűk, illetve számok.

Amennyiben már regisztrált webáruházunkban, de elfelejtette a belépéshez szükséges jelszót, az Elfelejtettem Jelszavamra kattintva kérheti jelszava kiküldését. Ehhez a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre lesz szüksége.

A Regisztráció gombra kattintva fiókja elkészül, és az áruház automatikusan bejelentkezteti Önt. Ezzel együtt egy visszaigazoló e-mailt küld a rendszer a regisztrációról a megadott e-mail címre. 

Ezután bármikor bejelentkezhet honlapunkon Vásárlói Fiókjába, követheti megrendeléseit.

Vásárlás Regisztráció nélkül: Első lépésben nyissa meg a Regisztráció nélkül vásárolok aloldalt.Ebben az esetben csak ki kell töltenie az űrlapokat és a megadott email címre elküldjük megrendelését.

Szükséges adatok:

Számlázási adatok. Ha a számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal, kattintson a megfelelő gombra, ekkor a program automatikusan kitölti a Szállítási adatokat. Ellenkező esetben töltse ki a Szállítási adatok részt a megfelelő adatokkal.

Kérjük ügyeljen rá, hogy ezeket az adatokat pontosan adja meg, ugyanis rendelésével kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma esetén munkatársunk ezeken az elérhetőségeken keresztül veszi fel Önnel a kapcsolatot.

 

KATEGÓRIÁK, TERMÉKEK

Webáruházunkban a termékek kategóriákba rendezve találhatóak, melyek elérhetők az oldal felső részén levő főmenüből, valamint az aloldalakon az alsó kategóriasávból. Az egyes kategóriákra kattintva listázódnak a termékek.

A kategóriák böngészése helyett lehetőség van a termékek közötti keresésre. Ehhez az oldal jobb felső részén levő keresőmezőbe kell beírni a keresett termék nevét vagy annak egy részletét, majd a billentyűzeten Enter-t ütni a keresés végrehajtásához. Ezután a megjelenő oldalon listázódnak a keresésnek megfelelő termékek.

A megjelenő termék listában szerepel a termék képe, megnevezése, és az ára (illetve ha van, akciós ára). A termék képére, vagy a Részletek linkre kattintva eljutunk a termék adatlapjához.

A termék adatlap felső részén megadható a mennyiség, (ha a terméknek vannak választható tulajdonságai, akkor az ennek megfelelő választólisták), valamint a Kosárba gomb. Ennek segítségével tehetjük a terméket a virtuális bevásárlókosárba.

MEGRENDELÉS

A kosár ikon alatt a Megrendelés gombra kattintva áttekinthetjük a megvásárolni kívánt termékeket. Ekkor törölhetjük a kosár teljes tartalmát, vagy egyes tételeit, folytathatjuk a vásárlást, vagy módosíthatjuk a darabszámot. Ebben a lépésben érvényesítheti kuponkódját, választhat az ajándék termékek között, vagy más kedvezményes lehetőségből. Ezek részletei a Főmenüben a Kedvezmények fülön a főoldal bal felső sarkában érhetők el, mobil eszközön az i - azaz Információ ikonra kattintva. A Megrendelés gombra kattintva a rendelés következő lépésére kerülünk. Ebben a lépésben a webáruház bejelentkezést kér, vagy folytathatjuk a vásárlást Regisztáció nélkül. A Rendelés összegzése gombra kattintva mégegyszer áttekinthetőek a szállítási és számlázási adatok, a megrendelt termékek, valamint lehetőség van megjegyzést fűzni a rendeléshez.

A Megrendel gombra kattintva véglegesítheti rendelését, ekkor a rendszer e-mailben küld egy visszaigazolást, melyben szerepelnek a vásárló adatai, valamint a megrendelt termékek. Ezzel egyidőben a webshop értesíti a tulajdonost a beérkezett új megrendelésről, így biztosítva, hogy a vásárló a lehető legrövidebb időn belül megkapja a megrendelt termékeket.

A megrendelés véglegesítése után van lehetőség online bankkártyás fizetésre. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A megrendelés véglegesítése után Ön látja a leadott rendelése számát, és itt van lehetősége a Bankkártyás fizetésre. A Barion logo-ra kattintva, a Barion honlapjára léphet, ha további információkra van szüksége. Ha mégis más fizetési mód mellett dönt, vagy valamilyen ok miatt nem sikerül a kártyás fizetés, itt még módosíthatja a fizetési módot, melyről Ön is és a webáruház is megkapja azonnal az értesítést.

A megrendelés elküldése előtt felhívjuk figyelmét, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár, és kérjük nyilatkozzon, hogy elolvasta és elfogadta üzletszabályzatunkat és Adatkezelési tájékoztatónkat.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Amennyiben kérdése, észrevétele van, az alábbi elérhetőségeket léphet kapcsolatba velünk:

 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Nyár utca 11. Fszt.
 • Tel./Fax.: 42/ 504 326
 • Mobil: 20/ 218 4257
 • E-mail: info@hangkepstudio.hu
Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉS

Az Európai Unió EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i, 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a következőket, mint adatkezelőnek a webshop tekintetében:

az adatgyűjtés helye,

a kezelt személyes adatok,

az érintettek köre,

az adatgyűjtés célja,

az adatkezelés időtartama,

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők és feldolgozók személye,

az adatkezelés jogalapja,

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1. Az adatgyűjtés helye a webshop regisztrációs és regisztráció nélküli folyamata és a webshop elérhetőségei, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, adószám, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált és rendelést leadó valamennyi érintett, továbbá a Távollevők között kötött szerződés értelmében a webshop elérhetőségein megadott megrendelések adatai, e-mailben és telefonon.

3. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

4. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje: Az ügyfél kérésére, a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A személyes begyüjtött adatokat adatfeldolgozás céljából megismerhetik a webshopot működtető vállalkozás alábbi szerződött partnerei:

 • Szállítmányozó cégek - a kiszállításhoz szükséges adattartalom - ExpressOne Hungary Kft., GLS Kft.
 • Könyvelés - számlatartalom - NetSoft Informatikai Kft. - Egyéb Szerződött Könyvelő
 • UNAS Online Kft. - teljeskörű adattartalom feldolgozása és tárolása, mint webshop üzemeltető
 • Grandsoft Kft. - hírlevél kezeléssel kapcsolatos adatok, név, email cím.
 • Online és üzletkötői feladatokra szerződött vállalkozások - a megrendelésben leadott adatok hozzáférhetősége
 • Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás: kosár értéke, név, kártyadatok
  Az adatfeldolgozó megnevezése: A Barion Payment Zrt., a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. 

  Az adatfeldolgozó székhelye: Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 7099

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/panaszom-van/

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az ügyfelek kérhetik nyilvántartott személyes adataikat és azok kezelésének teljeskörű megismerését a vállalkozástól.

Kérhetik adataik hordozhatóságát.

Kérhetik az adataik helyesbítését.

Kérhetik adataik teljeskörű törlését, amely kiterjed a vállalkozással szerződött adatfeldolgozókra.

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton a vállalkozás Székhelyére küldött levélben: Kóródyné Iványi Zsuzsanna E.V., 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22. címen, - e-mail útján info@hangkepstudio.hu e-mail címen. A Hírlevél leiratkozás automatikus a hírlevében található linken.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez a megrendelés és regisztráció során, illetve a webshop honlapján tájékozódhat az Adatvédelmi nyilatkozatról távollevők között kötött telefonos megrendelés esetén. Emailben történő megrendelés esetén szintén emailben tájékoztatjuk a személyes adatok kezeléséről az ügyfelet.

Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. Az ügyfél önkéntesen és személyes közreműködésével iratkozhat fel hírlevél küldésre a regisztrációkor, a megrendelés folyamatában vagy a webshop honlapján az erre szolgáló ablakban.

az adatgyűjtés helye,

a kezelt személyes adatok,

az érintettek köre,

az adatgyűjtés célja,

az adatkezelés időtartama,

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők és feldolgozók személye,

az adatkezelés jogalapja

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1. Az adatgyűjtés helye a webshop regisztrációs folyamata és a webshop erre szolgáló ablaka. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a hírlevél kérés időpontja.

2. Az érintettek köre: a hírlevél kérők

3. Az adatgyűjtés célja: kizárólag a webshop profiljához kapcsolódó hírek, ajánlatok továbbítása emailben.

4. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje: Az ügyfél kérésére azonnal, A a Hírlevél leiratkozás automatikus a hírlevében található linken.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A személyes begyűjtött adatokat adatfeldolgozás céljából megismerhetik a webshopot működtető vállalkozás alábbi szerződött partnerei:

Unas Online Kft. - teljeskörű adattartalom feldolgozása és tárolása, mint webshop üzemeltető

Grandsoft Kft. - Hírlevél küldő szolgáltatás

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az ügyfelek kérhetik nyilvántartott személyes adataikat és azok kezelésének teljeskörű megismerését a vállalkozástól.

Kérhetik adataik hordozhatóságát.

Kérhetik az adataik helyesbítését.

Kérhetik adataik teljeskörű törlését, amely kiterjed a vállalkozással szerződött adatfeldolgozókra.

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton a vállalkozás Székhelyére küldött levélben, Kóródyné Iványi Zsuzsanna E.V. a 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22. címen, - e-mail útján info@hangkepstudio.hu e-mail címen.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez.

8. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

az adatgyűjtés ténye,

az érintettek köre,

az adatgyűjtés célja,

az adatkezelés időtartama,

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie", "bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és "biztonsági cookie-k", melyek használatáról tájékoztatjuk a weboldal látogatóit.

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, kosár tartalom cookie esetén 30 napig, statisztikai cookie esetén legfeljebb 10 évig tart.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása a weoldalon felugró üzenetben.

8. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS (22.§)

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

KÁRTÉRÍTÉS (23. §)

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

ZÁRSZÓ:

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • Az Európai Unió EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i, 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.

E-mail: unas@unas.hu

 

Szolgáltatók nem vállalnak sem anyagi, sem jogi felelősséget az esetleges elírásokért, pontatlan árakért, információkért!